Menu

Biodiverzita venkovské krajiny

Kdy?   10.06.2013 - 11.06.2013
Kde?   Spálov (okr. Nový Jičín), penzion Švamlův mlýn
 
Pozvánka na workshop je ke stažení zde.
 
Jednou z nosných struktur biodiverzity krajiny jsou krajinné prvky (KP). Jsou to přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které jsou nedílnou součástí krajiny, člení ji a spoluvytvářejí její ráz.
Mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel venkovské krajiny, ve které plní řadu funkcí, jako např.:
  • udržení/zvýšení ekologické stability území: udržení/zvýšení biologické rozmanitosti (druhová, ekosystémová), propojení s dalšími přírodními útvary;
  • zvýšení retence vody v krajině: zadržování vody v krajině, podpora zvýšené infiltrace vody;
  • protierozní: ochrana půdy před erozí snížením vlivu erozních činitelů na půdu;
  • protipovodňová: ochrana krajiny před povodněmi a jejich následky;
  • krajinářská: tvorba krajiny, ochrana krajinného rázu;
  • estetická a rekreační, možnosti odpočinku a rekreace.
 
Z pohledu legislativy a statutu jejich ochrany rozlišujeme v kulturní krajině krajinné prvky (KP - Nařízení vlády 335/2009 Sb.) a významné krajinné prvky (VKP - Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Cílem workshopu bude vysvětlit základní rozdíly mezi KP a VKP a naučit se s nimi pracovat v rámci kompetencí státní správy, zemědělské i laické veřejnosti, nevládních organizací, spolků a sdružení, které se mohou do ochrany biodiverzity venkovské krajiny aktivně zapojovat.
 
 
Dílčí témata:
Představení regionu: změny ve struktuře a využívání krajiny
Obecná a zvláštní ochrana přírody
Význam a funkce krajinných prvků v kulturní krajině
Významné krajinné prvky (z pohledu zákona 114/92 Sb.)
Krajinné prvky (z pohledu NV 335/2009 Sb. a zákona o zemědělství)
Současné dotační programy a jejich vliv na přírodu
Pravidla komunikace a finanční nástroje
 
 
Cena workshopu
Workshop je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu REGOL. Každý z účastníků si musí uhradit pouze náklady na cestu do Spálova.
 
 
Počet účastníků
Počet účastníků workshopu je omezen na 40. Všichni ostatní zájemci budou zařazeni do seznamu náhradníků.
 
 
Místo konání workshopu
Penzion Švamlův mlýn, Spálov (okr. Nový Jičín)
48°53'46.439"N, 16°49'9.210"E
 
Ubytování bude zajištěno v místě konání akce.
 
V pondělí 10. června bude sraz všech účastníků od 9:30 (do 10:00) v penzionu Švamlův mlýn ve Spálově, kde proběhne registrace účastníků, zahájení workshopu a úvodní přednášky..
Součástí programu prvního dne bude terénní exkurze (lokality KP a VKP – Heřmanice, Vrážné, Jeseník n. O. a Oderská kotlina. Odjezd na exkurzi je plánován na 11:30, návrat cca. v 15 hodin. Doprava od penzionu a zpět je zajištěna autobusem.
 
V úterý 11. června se program uskuteční přímo v penzionu. Zahájení v 8:00, konec je plánován přibližně na 16:00.
 
Podrobný program bude přihlášeným účastníkům rozeslán před konáním akce.
účastníci workshopu v terénu (foto: Vlastimil Kostkan)
účastníci workshopu v terénu (foto: Vlastimil Kostkan)
(foto: Vlastimil Kostkan)
(foto: Vlastimil Kostkan)
 
ukázka výsadby krajových odrůd ovocných dřevin (foto: Vlastimil Kostkan)
ukázka výsadby krajových odrůd ovocných dřevin (foto: Vlastimil Kostkan)
krajinný prvek vnitřní (foto: Vlastimil Kostkan)
krajinný prvek vnitřní (foto: Vlastimil Kostkan)
 
suchý poldr (foto: Vlastimil Kostkan)
suchý poldr (foto: Vlastimil Kostkan)
detail suchého poldru (foto: Vlastimil Kostkan)
detail suchého poldru (foto: Vlastimil Kostkan)
 
travnatý pás v údolnici (foto: Vlastimil Kostkan)
travnatý pás v údolnici (foto: Vlastimil Kostkan)