Menu

O projektu

Přístup veřejnosti k ochraně přírody je – až na světlé výjimky – často zatížen všeobecnou apatií, neznalostí problematiky, mediálními mýty nebo důsledky negativních kampaní těch investorů či politiků, kterým podmínky ochrany přírody a krajiny komplikují jejich záměry.
Opačný extrém pak v některých případech tvoří příliš „aktivizovaná“ veřejnost, která – obvykle až díky impulsu přípravy libovolné infrastrukturní stavby či jiné činnosti typu průzkumu výskytu nerostných surovin, těžby, apod. v blízkosti bydliště – opět s hlubší neznalostí věci útočí na „nechtěnou“ aktivitu pod praporem ochrany přírody.
Je zřejmé, že tento stručný popis nepostihuje rozmanitost vztahů veřejnosti k ochraně přírody (např. aktivity části neziskových organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a zapojování veřejnosti do problematiky ochrany přírody, aktivity Zdravých měst či jiných „osvícených“ orgánů veřejné správy, apod.), avšak obě výše uvedené krajní části spektra jsou nejvíce viditelné, zejména v médiích.
 
Jedním z důvodů výše uvedeného stavu je, že veřejnost má nízkou úroveň vědomí o principech fungování ekosystémů v krajině a nevnímá důležitost kvalitního životního prostředí jako nezbytnou součást místního či regionálního hospodářského rozvoje a kvality vlastního života. Tuto situaci bohužel nezlepšují ani odborníci v oblasti ochrany přírody. Část z nich z toho důvodu, že nepovažují běžnou veřejnost za rovnocenného partnera a podceňují její význam, část z nich je hendikepována tím, že představují veřejnou správu, která je veřejností vnímána především jako restriktivní orgán.
 
Jednou z možností, jak zlepšit současnou situaci, je podpořit environmentální gramotnost veřejnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny formou atraktivních seminářů a workshopů. V nich by byli účastníci prostřednictvím vybraných odborníků v ochraně přírody zapojeni do  nácviku řešení modelových situací. Takto získané dovednosti by měly nejen rozvíjet vlastní schopnosti účastníků při řešení sporných situací v ochraně přírody, ale především napomoci lepšímu vzájemnému porozumění mezi laickou veřejností a odbornými složkami ochrany přírody.
 
Z projektů předložených do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v roce 2012 k financování vybrán projekt s názvem „Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti“, který je na vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody přímo zaměřen.
Jeho cílem bylo uspořádat v průběhu roku 2013 ve všech krajích na Moravě a ve Slezsku sérií seminářů, zaměřených na hlavní problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny, resp. s přesahem do širší oblasti ochrany životního prostředí, zejména zemědělství.
 
Všechny semináře byly interaktivní a probíraná témata byla založena především na případových studiích, pokud možno svým charakterem blízkým skutečným problémům ve vybraném regionu. Podíl obvyklého typu přednášek byl omezen a hlavní část semináře byla věnována řešení problému ve skupinách a diskusi o možnostech jednotlivých řešení, které pracovní skupiny navrhnou. Podstatnou součástí každého semináře byla také exkurze, která umožnila ověřit si teoretické poznatky přímo v přírodě.
 
 
 
Souhrnné informace o projektu
 
Název projektu: Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti
Zkrácený název: REGOL
Název projektu anglicky: Development of the Environmental Literacy for Public and Professionals
Číslo projektu:  CZ.1.07/3.1.00/37.0033
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel: Ministerstvo školství České republiky
Doba řešení: 1.9.2012 - 30.10.2013
Název prioritní osy:  Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory:  7.3.1
Název oblasti podpory: Individuální další vzdělávání
Číslo výzvy:   37
Typ projektu:  IP - ostatní
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku