Menu

Dřeviny rostoucí mimo les (problematika kácení, obnovy a údržby)

Kdy?   04.06.2013 - 05.06.2013
Kde?   Olomouc, Hotel Flóra
Prezentace z workshopu (o dutinových stromech a jejich obyvatelích) je ke stažení zd e.
Prezentace o posuzování druhové struktury a vhodnosti dřevin pro různé účely a stanoviště je ke stažení zde.
 
Údržba, případně kácení dřevin rostoucích mimo les je častým tématem, řešeným jak v intravilánech obcí, tak ve volné krajině. Tyto dřeviny jsou většinou vnímány jako estetický prvek a často mají i kulturně – historický význam. Vedle těchto nesporných charakteristik jsou také prostředím, na které je vázána řada druhů živočichů, někdy i mimořádně vzácných. Je to řada druhů bezobratlých živočichů, především brouků (tzv. xylofágní druhy), na stromech nebo v jejich dutinách hnízdí ptáci a ukrývají se netopýři. Na úvod k celé problematice nelesní dřevinné vegetace bude cílové skupině prezentován význam a funkce nelesní dřevinné vegetace v krajině: estetické, hygienické, protierozní, biodiverzitní - oživení starých stromů (xylofágní hmyz, hnízdiště ptáků a netopýrů).
V průběhu workshopu si cílová skupina osvojí dovednosti, jak a podle čeho vhodně volit druhovou strukturu při výsadbě a zakládání porostů např. liniové zeleně, parků, alejí a sadů v intravilánu i extravilánu obcí; jak posuzovat vhodnost dřevin pro různé účely a stanoviště, jejich zdravotní stav a bezpečnostní aspekty. Důležitou součástí bude i doporučení následného managementu, zejména formy údržby a kácení dřevin.
Kromě vlastní údržby je tato zeleň často ovlivňována aktivitami, které probíhají v její blízkosti. Jsou to především výkopové a stavební práce, údržba a provoz komunikací, výstavba infrastruktury (elektrické a jiné kabelové rozvody, kanalizační síť atd.). Necitlivě provedené zásahy mohou významně narušit kořenový systém dřevin, narušit jejich zdravotní stav a způsobit i nečekaný pád dřevin a ohrožení obyvatel.
Cílové skupině bude prezentován model hodnocení olomouckých parků (Smetanovy, Bezručovy a Čechovy sady), ve kterých v nedávné době proběhla rozsáhlá údržba dřevin spolu s rekonstrukcí cestní sítě a další infrastruktury (osvětlení, lavičky).
V rámci praktického nácviku budou účastníci sami provádět hodnocení vybraných partií parků v intravilánech obcí i mimo ně a navrhovat možná řešení.
 
Dílčí témata 
Posuzování druhové struktury a vhodnosti dřevin pro různé účely a stanoviště
Zdravotní stav a bezpečnostní aspekty dřevin
Kácení, formy údržby dřevin,
Zásahy do kořenového systému, stavby v blízkosti stromů
Oživení starých stromů (xylofágní hmyz, hnízdící ptáci, netopýři)
 
 
Cena workshopu
Workshop je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Regol. Každý z účastníků si musí uhradit pouze náklady na cestu do Olomouce.
 
 
Počet účastníků
Počet účastníků workshopu je omezen na 40. Všichni ostatní zájemci budou zařazeni do seznamu náhradníků. 
 
 
Potřebné vybavení
Vzhledem k terénní části workshopu, která proběhne v olomouckých parcích, bude potřeba především pevná obuv a v případě deště nepromokavé oblečení či deštník.
 
Lektoři
Workshopem Vás provedou tito odborníci z oblasti entomologie, dendrologie, biomechaniky, chiropterologie a dalších:
 
Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. a Mgr. Lenka Bartoničková  (chiropterologie)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (arboristika, biomechanika, stabilita stromů)
Mgr. Josef Kašák (entomologie)
 
 
Místo konání workshopu
První den proběhne formou terénní exkurze po olomouckých parcích.
Druhý den workshopu se uskuteční v Hotelu Flóra.
Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích Hotelového domu Olomouc.
 
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
 
diskuze nad plánem parku (foto: Jana Laciná)
diskuze nad plánem parku (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
 
diskuze u stromu (foto: Jana Laciná)
diskuze u stromu (foto: Jana Laciná)
lektor Luděk Praus (foto: Jana Laciná)
lektor Luděk Praus (foto: Jana Laciná)
 
diskuze účastníků workshopu (foto: Jana Laciná)
diskuze účastníků workshopu (foto: Jana Laciná)
příprava ukázky měření stavu stromu (foto: Jana Laciná)
příprava ukázky měření stavu stromu (foto: Jana Laciná)
 
sondy ve stromě (foto: Jana Laciná)
sondy ve stromě (foto: Jana Laciná)
ukázka výsledků měření (foto: Jana Laciná)
ukázka výsledků měření (foto: Jana Laciná)
 
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
 
účastníci workshopu při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
 
lektor Tomáš Bartonička při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
lektor Tomáš Bartonička při odpolední diskuzi v kavárně (foto: Jana Laciná)
účastníci na exkurzi v parku (foto: Vlastimil Kostkan)
účastníci na exkurzi v parku (foto: Vlastimil Kostkan)
 
prohlídka "betonového" stromu (foto: Vlastimil Kostkan)
prohlídka "betonového" stromu (foto: Vlastimil Kostkan)
na exkurzi v parku (foto: Vlastimil Kostkan)
na exkurzi v parku (foto: Vlastimil Kostkan)
 
ukázka výsledků akustického měření stromu (foto: Vlastimil Kostkan)
ukázka výsledků akustického měření stromu (foto: Vlastimil Kostkan)
účastníci workshopu (foto: Vlastimil Kostkan)
účastníci workshopu (foto: Vlastimil Kostkan)
 
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Vlastimil Kostkan)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Vlastimil Kostkan)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Vlastimil Kostkan)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Vlastimil Kostkan)
 
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Vlastimil Kostkan)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Vlastimil Kostkan)
lektor Luděk Praus prezentující výsledky práce své skupiny (foto: Vlastimil Kostkan)
lektor Luděk Praus prezentující výsledky práce své skupiny (foto: Vlastimil Kostkan)
 
lektor Josef Kašák prezentující výsledky práce své skupiny (foto: Vlastimil Kostkan)
lektor Josef Kašák prezentující výsledky práce své skupiny (foto: Vlastimil Kostkan)
lektorka Soňa Tichá prezentující výsledky práce své skupiny (foto: Vlastimil Kostkan)
lektorka Soňa Tichá prezentující výsledky práce své skupiny (foto: Vlastimil Kostkan)