Menu

Decentralizované kompostování (legislativa, finanční nástroje, provoz a ekonomika zařízení)

Kdy?   23.05.2013 - 24.05.2013
Kde?   Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice
Pozvánka na workshop je ke stažení zd e.
 
Decentralizované kompostování je strategie umožňující kompostovat separovaný kuchyňský a zahradní odpad ve spolupráci se zemědělci na zemědělských kompostárnách. Ko mpost je následně využíván na zemědělské půdě.
Jedním z nejpalčivějších problémů zemědělství je v současné době zvýšená eroze a degradace zemědělské půdy. Dochází k odnosu nejúrodnější části půdy, zanášení vodotečí a někdy i k přímým škodám na území sídel. Dalším negativním efektem je snižující se infiltrační schopnosti půd a malý průnik vody do hlubších profilů, čímž se hůře doplňují zásoby spodní vody. Pokles živočišné produkce neznamená jen nedostatek kvalitních statkových hnojiv, ale zejména dopadá na strukturu osevních postupů, ze kterých rychle mizí víceleté pícniny (vojtěška, jetel). Ty vždy působily jako rozhodující prvky zlepšující úrodnost půdy. Kromě pozitivního vlivu na fyzikální vlastnosti půd a zvýšení výnosu následných plodin či významné přímé ochrany půdy před erozí také ponechávaly velké množství kvalitních zbytků v podobě zaorané nadzemní a podzemní biomasy. Na druhé straně existuje potenciální zdroj stovek tisíc tun disponibilní organické hmoty odpovídající kvality, který by mohl tyto negativní trendy eliminovat. Jedná se o organické složky komunálních odpadů, které je možné kompostovat a vzniklý kompost použít k zúrodnění zemědělské půdy. Kompostováním navracíme energii zpět do půdy, aby mohla být opět využita pro růst rostlin, a tím byly vytvořeny přirozeně optimální podmínky pro jejich důležitou roli - produkci kyslíku. Zvyšování obsahu organické hmoty v půdě znamená i větší schopnost vázat, resp. uskladňovat v půdě emise uhlíku.
Separace a využití biodegradabilního odpadu má pozitivní dopad i na kvalitu života obce. Nezvyšuje náklady obcí na odpadové hospodářství, ale výhledově celý systém nakládání s odpady zefektivňuje. Skládková směrnice EU a Plán odpadového hospodářství požadují snížit podíl bioodpadu ve směsném odpadu a obce tento požadavek ve svém odpadovém hospodářství musí reflektovat.
 
Pro podporu uvedené problematiky je připraven workshop, který má za cíl představit účastníkům (zejména zástupci obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty (legislativa, provoz a ekonomika zařízení, základní agrotechnika) a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských systémů s cílem udržení kvality zemědělsky obdělávaných půd a především ochrany erozně ohrožených půd. Součástí workshopu budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu. Jeho účastníci se naučí rozpoznat své potřeby a cíle v oblasti nakládání s bioodpady, seznámí se s pravidly finančních podpor pro zavedení decentralizovaného kompostování a osvojí si nutné kroky k realizaci záměru.
 
 
 
Dílčí témata 
Úvod do správné kompostářské praxe
Legislativa a finanční nástroje
Kompost a eroze - využití kompostu v managementu obdělávání erozně ohrožených půd
Technologie a ekonomika kompostování - investiční a provozní náklady
 
 
Cena workshopu
Workshop je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Regol. Každý z účastníků si musí uhradit pouze náklady na cestu do Velkých Pavlovic.
 
 
Počet účastníků
Počet účastníků workshopu je omezen na 40. Všichni ostatní zájemci budou zařazeni do seznamu náhradníků. 
 
 
 
Místo konání workshopu
 
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
48°53'46.439"N, 16°49'9.210"E
Ubytování bude zajištěno v místě konání semináře.
 
Workshop bude zahájen exkurzí. Sraz účastníků je v 9 hodin v Ekocentru Trkmanka. V 9:30 odjezd autobusem na exkurzi (kompostárna Starý Poddvorov a skládka Hraničky-Mutěnice).
Návrat do Ekocentra je plánován cca. na 12:00 hodin, kde bude následovat přednášková část workshopu.